بازيابی ايرانشهری

آينه‌ی زرتشت و مدرنيته، تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم (با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین)

در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم گفتگو می‌کنند. آنچه خواهید شنید: تفاوت بنیادین میان دین‌های شرقی (مزدائیسم، هنودوئیسم، دائوییسم و …) در برابر ادیان غربی (یهودیت، مسیحیت، اسلام) / تباهی بی‌مرز جهان کنونی / زرتشتی شدن امروز، نه امروزی شدن زرتشت / رویارویی […]

فلسفه‌ی مغان / با حضور کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی «فلسفه‌ی مغان» به گفتگو می نشیند. براستی ایران پیش از اسلام چه دستگاه فلسفی‌ای برای تعریف و تبیین هستی، انسان و همه‌ی اجزای آفرینش داشته است؟ در کجا این حلقه‌ی فلسفی بریده و زیر ویرانه‌های تاریخ مانده است؟ کنون چگونه باید آن را بازشناخت، بازتعریف کرد […]

چرا بهائی نشدم / با حضور کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی دلایل زرتشتی شدن او بجای گرویدن به بهائیت گفتگو می کند. آنچه خواهید شنید: پیشینه‌ی تاریخی اسلام ستیزی در ایران در قرون نخستین پساتازش / اسعد گرگانی، فردوسی، خیام و دیگران، ثمره‌ی جنبش فرهنگی ایرانی‌گرایی عصر سامانی / سیر تاریخی بازگشت به ایران‌گرایی در ایران تا […]

آیا خرد ایرانشهری با خرد جهانی در تضاد است؟ / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد میان خرد ایرانشهری و خرد جهانی گفتگو می کنند. آنچه خواهید شنید: ویمند و کارکرد خرد بر اساس دینکرد ششم / خرد، بازشناسی نیک از بد / نیکی همگانی دام و مصادیق آن / تفاوت عقل و خرد / آسَن خرد، خرد ذاتی، […]

خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی را با کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی مورد بحث قرار می دهد. آنچه خواهید شنید: تفاوت خرد در تاریخ تفکر ایرانشهر با خرد در عصر مدرنیته / معانی گوناگون خرد در سنت آریایی / خرد، توانایی بازشناسی نیک از بد / خرد ذاتی […]

زرتشت (2) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند. آنچه خواهید شنید: وندیداد و جایگاه آن در میان زرتشتیان / بخش‌بندی اوستای قدیم و جایگاه و درون‌مایه‌ی وندیداد در آن / دین زرتشتی و سازگاری آن با جهان امروز / خویدوده و دشتان و نگاه […]

زرتشت (1) / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی جهان‌بینی و سنت زرتشت به بحث می پردازند. آنچه خواهید شنید: بررسی مکانی و جمعیتی زرتشتیان امروز در ایرانشهر / بررسی تاریخ اندیشه و فلسفه در ایرانشهر و گسست بنیادین در آن / سهروردی، زنده کننده‌ی حکمت خسروانی / لزوم همبسته و یکپارچه کردن […]