بازيابی ايرانشهری

اندرز بهزاد فرخ فیروز / بهزاد فرخ فیروز

نَسک شناسی

ترجمه ای که در زیر بنظر خوانندگان گرامی می رسد از یک متن پهلوی متعلق به دوران ساسانیان است که عنوان آن «اندرز بهزاد فرخ فیروز» است. اندرزنامه در زبان پهلوی، عنوانی است که به چند قطعۀ بزرگ و کوچک داده شده است. از آن جمله اند «کارنامۀ اردشیر پاپگان» و «اندرزنامۀ بزرگمهر خردمند» و « اندرزنامۀ آذرپاد مهراسپنتان » و متن حاضر و غیره. این ترجمه از روی متن کتاب «اندرزنامۀ پهلوی» تألیف خدایار دستور شهریار ایرانی است. کتاب نامبرده در بمبئی در سال 1899 میلادی بچاپ رسیده است. دکتر فرهاد آبادانی نیز آن را به پارسی امروزی برگردانده است.

لینک دانلود نسک: اندرز بهزاد فرخ فیروز