بازيابی ايرانشهری

بایست‌ها و نه‌بایست‌های سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری

ابر مرز و ویمند، بایست‌ها و نه‌بایست‌ها، و شایست‌ها و نه‌شایست‌های


«سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری» (جنبش فرزندان زرتشت و کورش)

هفت شرط اصلی بازیاب بودن

۱. سدره پوشی و پذیرش دین مزدیسنی زرتشتی (بهدینی زرتشتی) و پذیرش بغان‌شناسی اوستائی در کلیت‌اش.
۲. باورمندی به آئین «شهریاری نیک ایرانشهری» (آگاتوکراسی ایرانی) به عنوان یگانه سامانه سیاسی ایرانشهری در سراسر ماهروز و پشتیبانی نگریگ و کنشیگ از نماینده کنونی این سامانه، خردکام کیخسرو آرش گرگین.
۳. اسلام را دین نه‌دانستن، بلکه فاشیسمی تئولوژیک شناختن و همزمان، کوشش برای قدغن کردن حقوقی اسلام در ایران.
۴. جمهوریت را سامانه سیاسی نه‌دانستن، بلکه ابزار دشمنان سرخ و سیاه ایرانشهر شناختن برای نفی و انحلال تمدن ایرانشهری و همزمان، کوشش برای قدغن کردن حقوقی جمهوریت در ایران.
۵. جدائی انگاشتن میان مسلمان حقوقی (مسلمان زورکی و شناسنامه‌ای) و مسلمان حقیقی (کسی که قلبا خود را یک مسلمان می‌داند و بدان خستو است)، و هیچ مسلمان حقیقی را (فارغ از سکولار یا غیر سکولار بودن آن دوپای مسلمان)، ایرانی نه‌شناختن و هر مسلمان حقیقی را دشمن و اشغالگر ایرانشهر دانستن.
۶. باورمندی به دیرندی و یکپارچگی قومی و زبانی و سرزمینی ایرانیان: همه ایرانیان، از هر تیره‌ و زنتوئی و با هر گویشی، دارای یک ریشه و یک نژاد، از یک خانواده زبانی با مرکزیت زبان پارسی از دوران پارسی اوستائی تا کنون، و برخاسته از قوم (ملت) یکپارچه‌ی آریا هستند و همزمان، باشندگان دیرین و همیشگی فلات ایران و حاشیه‌های بیرونی فلات، از دوران پیشاماهروزی تا روزگار کنونی به شمار می‌روند.
۷. باطل دانستن تمامی دگرگونی‌های ارضی تحمیل شده به ایرانزمین از آغاز قجر تا امروز و چیون، به عنوان کمینه‌ی گستره‌ی طبیعی ارضی ایرانشهر، باورمندی به بازیابی حقوقی جغرافیای سیاسی ایرانزمین آن چنان که در آغاز عصر قجر رسمیت داشته است.


فرایند هموندی

هر فرد یا گروه سیاسی، فرهنگی یا دینیِ، در صورت باورمندی و پایبندی به هفت بُنِشتِ زبریاد، در صورتی که خواهان هموندی رسمی و پیوستن به سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) است، باید:
درخواست رسمی خود را، همراه با عکس، نام حقیقی و گزارشی کوتاه از پیشینه کاری و سیاسی و فرهنگی، به نشانی جانشین راهبری سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش)، خدای بهمن آذرچهر به‌فرستد.
در صورت پذیرش درخواست، که تنها از سوی نماینده‌ی زرتشتی پادشاهی و بنیادگذار سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش)، خردکام کیخسرو آرش گرگین صورت می‌گیرد، «سوگندنامه‌ی نیک‌پیمانی» از سوی سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) برای فرد یا گروه درخواست کننده فرستاده می‌شود. ایواز پس از دستینه نهادن بر سوگندنامه‌ی نیک‌پیمانی است که فرد یا گروه یاد شده بخشی از سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) به شمار خواهد آمد.


همکاری با دیگر گروه‌ها

۱. سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) به هیچ فرد یا گروه سیاسی، فرهنگی یا دینی نه‌می‌پیوندد.
۲. سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) از هیچ فرد یا گروه سیاسی، فرهنگی یا دینی پشتیبانی نه‌می‌کند.
۳. سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) با هیچ فرد یا گروه سیاسی، فرهنگی یا دینی ائتلاف نه‌می‌کند.


رفتار فردی در دالان‌های سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش)

۱. هر گونه تبلیغ یا تشویق برای الف) پیوستن به، ب) ائتلاف با، پ) پشتیبانی از هر فرد یا گروه‌های سیاسی و فرهنگی و دینی دیگر، از سوی هر فرد یا گروه، در تمامی دالان‌ها و برگه‌های سازمان شهریاری بازیابی ایرانشهری (جنبش فرزندان زرتشت و کورش) قدغن است و در صورت انجام، دسترسی فرد یا گروه یاد شده، پس از سه بار گوشزد، برای همیشه قطع می‌شود.۲. هر گونه ناسزا، یا برخورد شخصی زننده و توهین‌آمیز با دیگر کاربران قدغن است و پس از سه بار گوشزد به قطع شدن همیشگی دسترسی فرد یاد شده می‌انجامد.