بازيابی ايرانشهری

موزه‌ی خیانت

لجن انقلاب مُرد

اگر فتنه‌ی جهانی 57 را امتزاجی از دو جریان لجنی تاریخ به شمار آوریم، اسلام و کمونیسم، که هر دو شاخه ای از جهودیت می‌باشند،

بیشتر بخوانید »