بازيابی ايرانشهری

پایفشاری حسن روحانی در دار زدن توطئه‌گران (ارتشیان) در نماز جمعه و درخواست منحل کردن تیپ نوهد / انجمن بازیابی ایرانشهری

گفتنی آن که لو دادن کودتای مقدس نوژه توسط باند مافیائی فرح دیبا-رضا قطبی و رخنه کردگان توده ای در ارتش رخ داد. از تخصص‌ها و وظایف روحانی که جزو فراماسون‌های سبز است، یکی نیز ویران کردن ارتش است. در گام بعدی برجام خواهند رفت پای اوراق کردن توانائی موشکی سپاه و مدعی خواهند شد که رفع تحریم‌ها نیاز به محدود کردن توانائی موشکی کشور دارد. از هم اکنون قرم قرم اش را شروع کرده اند. نقش مافیای “ملی مذهبی” نیز که در این جلسه حضور ریاستی دارند بسیار مهم است.