بازيابی ايرانشهری

برنامه‌های راديو مانی

آينه‌ی زرتشت و مدرنيته، تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم (با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین)

در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم گفتگو می‌کنند. آنچه خواهید شنید: تفاوت بنیادین

بیشتر بخوانید »