بازيابی ايرانشهری

چرا بهائی نشدم / با حضور کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی دلایل زرتشتی شدن او بجای گرویدن به بهائیت گفتگو می کند.

آنچه خواهید شنید:

پیشینه‌ی تاریخی اسلام ستیزی در ایران در قرون نخستین پساتازش / اسعد گرگانی، فردوسی، خیام و دیگران، ثمره‌ی جنبش فرهنگی ایرانی‌گرایی عصر سامانی / سیر تاریخی بازگشت به ایران‌گرایی در ایران تا دودمان قاجار / تفاوت جنبش ایرانی‌گرایی امروز با پیشینه‌ی تاریخی آن / تفاوت میان زرتشتیان سنتی و نوزرتشتیان / بازگشت به زرتشت به مثابه بازگشت به ایران / زرتشتی دینی، زرتشتی فلسفی / نبود تفاوت ماهوی میان مسیحیت و اسلام / چرا بهایی شدم / ایرانیان امروز، زرتشتیان فرهنگی و اخلاقی / بُندَهِش، استوره‌های آریایی و فلسفه‌ی مغان، سر آغاز گرویدن من به دین زرتشت / بن‌بست فلسفی غرب، تولید نشدن نیکی، گسترش فقر و نابودی طبیعت / بهائیت، شاخه‌ی چهارم اسلام و برون از قلمرو ایران / تفاوت نگاه به انسان در مزدیَسنی و بهائیت / ایرانی حقیقی، ایرانی حقوقی / بهائیت، مزدیَسنی و نگاه متفاوت آن‌ها به جغرافیای ایران / داد اورمزدی و داد شاهی، تفاوت در قوانین دینی زرتشتی و قوانین سیاسی زرتشتی / تفاوت بنیادین میان نگاه شاه زرتشتی و شاه مسیحی به دگردینان / بهائیت، مارکسیسم الهی و جهان وطنی / پیمان فرهنگ در گفتاورد آخوندزاده، قرارداد اجتماعی شاهان ایرانی / جنبش خروج از اسلام در زمان باب و فرصت‌سوزی برای بازگشت به ایرانشهر

برای دانلود برنامه اینجا کلیک کنید.