بازيابی ايرانشهری

آیا خرد ایرانشهری با خرد جهانی در تضاد است؟ / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد میان خرد ایرانشهری و خرد جهانی گفتگو می کنند.

آنچه خواهید شنید:

ویمند و کارکرد خرد بر اساس دینکرد ششم / خرد، بازشناسی نیک از بد / نیکی همگانی دام و مصادیق آن / تفاوت عقل و خرد / آسَن خرد، خرد ذاتی، ندای درونی / گوش و سرود خرد، خرد اکتسابی / هم جنم بودن خرد و باور در سنت ایرانشهری و سرچشمه‌ی آن‌ها در خرد اورمزدی / مصادیق کاربرد خرد ایرانشهری در بازتعریف مفاهیم مدرنیته / خرد ایرانشهری و برون‌رفت از جهان  سرمایه‌داری سودمحور / خرد و باور، نقطه‌ی مقابل عقل و ایمان / لزوم تغییر پارادایم از مدرنیسم به سنت ایرانشهری

برای دانلود برنامه اینجا کلیک کنید.