بازيابی ايرانشهری

خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی / با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی خرد در سنت ایرانشهری و سنت غربی را با کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی مورد بحث قرار می دهد.

آنچه خواهید شنید:

تفاوت خرد در تاریخ تفکر ایرانشهر با خرد در عصر مدرنیته / معانی گوناگون خرد در سنت آریایی / خرد، توانایی بازشناسی نیک از بد / خرد ذاتی و خرد اکتسابی / خرد انسانی در پیوند با خرد کیهانی / خرد، پایه و اساس ایمان در سنت ایرانشهری / خرد ابزاری غرب، عامل اساسی نابودی بشر

برای دانلود برنامه اینجا کلیک کنید.