بازيابی ايرانشهری

فلسفه‌ی مغان / با حضور کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه، مانی با کیخسرو آرش گرگین درباره‌ی «فلسفه‌ی مغان» به گفتگو می نشیند. براستی ایران پیش از اسلام چه دستگاه فلسفی‌ای برای تعریف و تبیین هستی، انسان و همه‌ی اجزای آفرینش داشته است؟ در کجا این حلقه‌ی فلسفی بریده و زیر ویرانه‌های تاریخ مانده است؟ کنون چگونه باید آن را بازشناخت، بازتعریف کرد و چه بسا به عنوان سرلوحه‌ای برای حرکت بعدی ایران در جهان بدل نمود؟ پایه‌های اصلی‌اش در کجا، چارچوبش چگونه و نگرشش به دیروز و امروز جهان و حتی فردایی که در پیش داریم، چگونه خواهد بود؟ این فلسفه چگونه می تواند خود را با جهان امروز تطبیق دهد؟

آنچه خواهید شنید:

بازشناسی روشنایی از تاریکی، اساس فلسفه‌ی مغان / خرد، حکمت، فلسفه / مغان هلنی و واژه‌شناسی فلسفه و سرچشمه‌ی دانایی از نگر مغان هلنی / ایزدان و جهان مینو به مثابه سرچشمه‌ی دانایی / دیدار با ایزدان و به دست آوردن دانش، امری پایه‌ای در فلسفه‌ی مغان / تأثیر شگرف هخامنشیان بر جهان ایونی (یونانی)، پیدایش فلسفه در غرب / زرتشت و پلاتون، و تأثیر ایران بر جهان پلاتونی / شاخه‌های خرد مغان، خرد یزدان‌شناختی و خرد شهرگانی (سیاسی) / خرد شهرگانی و پیشه‌های اجتماعی در فلسفه‌ی مغان / دروغ و خشکسالی و دشمن در گفتار داریوش بزرگ و چگونگی پیوند آن با پیشه‌های اجتماعی / دانایی در نزد پادشاهان یا شاه-فیلسوفان ایرانی / خرد یزدان شناختی و پیدایش جهان / ایزدان ایرانشهر / جایگاه فلسفی طبیعت در زندگی ایرانیان / فلسفه‌ی آفرینش در دستگاه اندیشگی مزداپرستی / «فرهنگ ایرانی» به جای «دولت و سپاه» در ایران پساتازش

برای دانلود برنامه اینجا کلیک کنید.