بازيابی ايرانشهری

آينه‌ی زرتشت و مدرنيته، تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم (با حضور موبد کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین)

در این برنامه، مانی، کیخسرو آرش گرگین و کامران جمشیدی درباره‌ی تضاد بنیادین میان فرهنگ ایرانشهری و مدرنیسم گفتگو می‌کنند.

آنچه خواهید شنید:

تفاوت بنیادین میان دین‌های شرقی (مزدائیسم، هنودوئیسم، دائوییسم و …) در برابر ادیان غربی (یهودیت، مسیحیت، اسلام) / تباهی بی‌مرز جهان کنونی / زرتشتی شدن امروز، نه امروزی شدن زرتشت / رویارویی با اسلام به مثابه رویارویی با غرب / تقابل تمدنی و تاریخی ایران از هخامنشیان تا امروز با غرب یهودی، مسیحی، اسلامی / یونان برده‌دار در برابر ایران آزاد / موجود آزاد (مرد برد‌ه‌دار مالک و زاده‌ی آتن) به جای انسان در اندیشه‌ی آتنی / آزاد نبودن زن به دلیل زن بودن و بی‌روح بودن / بردگان، اشیای گویا در نگاه ارستو / لزوم تأویل مضاعف تمدنی و بازگشتی مفهومی به گذشته‌ای بهتر / بازسازی امروز استوار بر مبانی دینی و سیاسی دیروز / نگاه مارکس به حضور انگلستان در هند / مدرنیته برآیند اسکندریسم ابراهیمی (آتن ارستویی+اورشلیم ابراهیمی) / دوره‌بندی مدرنیته در ایران / مدرنیته، استوار بر گسست‌های مفهومی / نگاه اسلام و مسیحیت به جهان پیش از خود و تشابه میان آن‌ها با مدرنیته / پیدایی چهار گسست بنیادین در جهان‌بینی ایرانی با ظهور اسلام

برای دانلود برنامه اینجا کلیک کنید.