بازيابی ايرانشهری

شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان

این کتاب، چنان که از نام آن برمی‌آید، مقایسه‌ای‌ است میان «شهر آرمانی» پلاتون و آرا و آرمان‌هایی که مردم ایران درباره‌‌ی مقام شاهی و صفات و فضایل بایسته‌ی آن داشته‌اند.

نویسنده کوشیده است که نخست هر یک از نکات مشابه را در زمینه‌ی ویژه‌ی آن بررسی کند، سپس از راه تطبیق و مقایسه، معانی اصلی آنها را روشن، و پیوند آرای پلاتونی را در این گونه موارد با باورهای ایرانیان آشکار گرداند.

موضوع این کتاب تحقیقی است تاریخی در مسائلی که یاد شد؛ لیک در ضمن مباحث آن از فلسفه‌ی شاهی در ایران باستان و آرا و آرمان‌های مربوط بدان از کهن‌ترین روزگار، از اهمیت جنبه‌ی دینی سلطنت در ایران و مبانی اعتقادی آن، و نیز از ارتباط دین و دولت با یکدیگر و با نظام طبقاتی آریائی کهن به تفصیل سخن می‌رود.

نسک را از اینجا دریافت کنید: شهر زیبای پلاتون