بازيابی ايرانشهری

اسطوره زندگی زرتشت / احمد تفضلی – ژاله آموزگار

نَسک شناسی

اسطورۀ زندگی زردشت نام کتابی است که در آن دربارهٔ شخصیت تاریخی زردشت پیامبر بزرگ ایران، زندگی اساطیری وی و کشف حقیقت از خلال منابعی نظیر دینکرد هفتم و یا زراتشت‌ نامه پژوهش و بحث شده‌ است. مولفان کتاب دو تن از چهره‌ های دانشگاهی شناخته شده در حوزهٔ تاریخ و اساطیر ایران احمد تفضلی و ژاله آموزگار هستند. منابع مورد استفاده در این کتاب، بندهایی از کتاب پنجم دینکرد، کتاب هفتم دینکرد، بخش کوتاهی از کتاب نهم دینکرد، فصل‌ هایی از گزیده زادسُپرم و دو فصل از روایات پهلوی بوده‌ است. افزون بر این بخش‌ هایی از وجرکرد دینی و خلاصه ای از زراتشت نامه نیز به فارسی برگردانده شده‌ است. همچنین بخشی از کتاب عربی ملل و نحل اثر محمد بن عبدالکریم شهرستانی نیز بر این مجموعه افزوده شده‌ است. کتاب شامل این بخش هاست: شخصیت تاریخی زردشت پیامبر، آخرین‏ پژوهش‌ها با نتیجه‏ گیری دربارهٔ زمان، مکان و زندگی تاریخی و حقیقی پیامبر مزدیسنایی ذکر شده‌ است. چکیده‌ ای از زندگانی اساطیری زردشت سپس معرفی منابع، بخش نخست: دینکرد هفتم، دینکرد پنجم، دینکرد نهم. بخش دوم: گزیده های زادِسُپرَم. بخش سوم: روایات پهلوی. بخش چهارم: وجرکرد دینی. بخش پنجم: زراتشت نامه و بخش ششم: ملل و نحل. این کتاب برای نخستین بار در پائیز سال ۱۳۷۰ خورشیدی در ۲۱۱ صفحه از سوی نشر چشمه و کتابسرای بابل چاپ شد.

لینک دانلود نسک:

اسطوره زندگی زرتشت 1

اسطوره زندگی زرتشت 2