بازيابی ايرانشهری

خرده اوستا / ابراهیم پورداوود

نَسک شناسی

نسک را از اینجا دریافت کنید: خرده اوستا