بازيابی ايرانشهری

زندِ وُهومن یَسن / صادق هدایت

نَسک شناسی

کتاب زند وُهومن یسن به معنای تفسیر بهمن یشت شامل رشته حوادثی است راجع به آیند ملت و دین ایران که اورمزد وقوع آنها را در اندیشه زرتشت می گذراند. این پیشگویی نتیجه منطقی است که از اصول تعالیم زرتشت ناشی می شود. در دین زرتشت عمر دنیا دوازده هزار سال تخمین زده شده است. مطابق دوازده اختر و هر اختری هزار سال فرمانروایی می کند. زند وُهومن یسن به مسئله رجعت و ظهور در آیین زرتشت می پردازد، مندرجات این کتاب از منتخبات و یا دستچینی از نسک های گوناگون می باشد.( محتمل است که زند وهومن مأخوذ از هفتمین فرگردست وگرنسک باشد که خلاصۀ آن در هشتمین فصل دینکرد-9 وجود دارد. به موجب دینکرد هشتم(15-14/7)همین موضوع در قسمت سپندنسک اوستای بزرگ مطرح شده است.)

سی سال پیش از پایان هزاره زرتشت، دختر جوانی در دریاچه فرزدان (هامون) به آب تنی می پردازد و از نطفه زرتشت، که در آنجا به دست 99999 فروهر اشو نگهداری می شود، آبستن می گردد. بدین ترتیب هزاره هوشیدر فرا می رسد؛ بعد هزاره هوشیدر ماه و سرآخر کارجهان هزاره سوشیانس یا روز تن پسین (رستاخیز) فرا می رسد.

کتاب شامل سه قسمت است:

بخش نخست ترجمه متن زند وهومن یسن می باشد (شامل نه قسمت و متن داریش ( یاوه سرایی) اهریمن با دیوان).

بخش دوم: متن پهلوی زند وهومن یسن.

بخش سوم: یادگار جاماسپ یا جاماسپ نامه است. (جاماسپ نامه کتابی است که در آن گشتاسپ شاه پرسش هایی راجب به مسائل گوناگون دینی و تاریخی و جغرافیائی و غیره از جاماسپ می پرسد). بخش بی مرگی خواستن زراتشت از کتاب زراتشت نامه (این کتاب تألیف زرتشت بهرام بن پژدو، درسنه 647 یزدگردی مطابق با 1278 میلادی نوشته شده است).

لینک دانلود نسک: زندِ وُهومن یَسن