بازيابی ايرانشهری

تاثیر فرهنگ و جهانبینی ایرانی بر افلاطون

این نسک بر پایه بن‌مایه‌های اندکی در پیوند با هنایش جهانبینی ایرانی بر فلسفه پلاتون توسط نگارنده به دست آمده است با این آماج که بتواند در زمینه بررسی و پژوهش دگرباره تاریخی اندیشه و فرهنگ ایران و اروپا سودمند افتد. دو فرگرد از این نسک در پیوند با “زرتشت و سقراط” و “زرتشت و آموزه مثل پلاتون” برگردان بخشی از نسکی به زبان آلمانی به نام زرتشت است. در حالی که نسک‌های بسیاری به زبان پارسی در پیوند با تاثیرات پلاتون بر خردکامان شرقی نوشته شده است، این نسک در موضوع هنایش جهانبینی ایرانی بر خردکامی پلاتون به نگارش درآمده است و این نشان‌دهنده این است که به این دست پژوهش‌ها در مراکز و محافل علمی ایرانی پی خواهیم برد. سبک نگارش این نسک به شوند پیچیدگی نوشتار و نیز جنبه فلسفی خود نیازمند زبان ویژه‌ای است از سبک نگارش عامیانه و عرفی به دور است. در پایان لازم است یادآوری شود که این نسک از یک سو گواهی است بر اینکه پلاتون فیلسوف از جهانبینی ایرانشهری و آریایی آگاهی داشته است و از دیگر سو نیز فهرست بن‌مایه‌ها در این پیوند بدست داده شده است.

نسک را از اینجا دریافت کنید: تاثیر فرهنگ و جهانبینی ایرانی بر افلاطون