بازيابی ايرانشهری

خُرده اوستا / شادروان موبد اردشیر آذرگشسب

نَسک شناسی

 

نسک را از اینجا دریافت کنید: خُرده اوستا