بازيابی ايرانشهری

زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت / کیخسرو شاهرخ

نَسک شناسی

نسکِ «زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت»، سیری در «فروغ مزدیسنی» می باشد. مؤلف در آغاز نسک چنین می گوید: مهم ترین نسکی که تاکنون در باره زرتشت فراهم آمده، اثر معروف پروفسور ا. و. و. جکسن به نام «زرتشت پیغمبر ایران باستان» بوده که خود وی و شاگردانش بعدها مطالب جدیدی بر آن افزوده اند.
اما شایسته است آن چه را که ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ قرن جهارم هجری در باره زندگی زرتشت در نسک معروف خود «آثار الباقیه» آورده این جا بیان شود: «پس از آن زرتشت پسر (سپیتمان) آذربایجانی که از نسل شاه منوچهر و از خاندان اعیان و بزرگان موقان بود بیامد، و این در زمانی بود که سی سال از سلطنت ویشتاسپ گذشته بود. زرتشت، ویشتاسپ را به «دین مزدیسنایی» و تمام کردن ایمان به خدای یگانه و تسبیح و تقدیس او و دست برداشتن از پرستش شیطان و اصلاح طبیعت دعوت کرد…

نسک را از اینجا دریافت کنید: زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت