بازيابی ايرانشهری

گزيدۀ اندرز پوريوتکيشان / زرتشت پسر آذرباد مهرسپنتان

نَسک شناسی يکي ديگر از اندرزنامه هاي پهلوي اين اندرزنامه است که بنام گزيدۀ اندرز پوريوتکيشان و يا «پندنامه ی زرتشت» خوانده شده است. پوريوتکيشان (= اوستا paoiryo) (paoiryo ، نخستين – tkaesha ، کيش) يعني نخستين دينداران؛ و زرتشت که اين پندنامه به او نسبت داده شده است شايد زرتشت پسر آذرباد مهرسپنتان باشد. […]