بازيابی ايرانشهری

ما فرزندان کوروش.. ما فرزندان ایران.. سخنانی که بر تارک تاریخ خواهند درخشید / کیخسرو آرش گرگین

در فیلم زیر ایرانیان در پاسارگاد برهمه تبارهای ایرانی درود می فرستند: پسرک، رضا پهلوی، پرورده شده در مکتب دیبا است و از این رو، لاجرم عاشق کمونیست‌ها و مسلمانان. همان‌گونه که فرح، به مثابه‌ی ام الخائنین، تجسم ارتجاع سرخ و سیاه بود و هست، این پسرک نیز که امروز در برخی از امورات حتا […]