بازيابی ايرانشهری

زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه ای و پارسیگ

Featured Video Play Icon

دادستان سخن: زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه‌ای، و پارسیگ. در این برنامه نگاهی می‌اندازیم به جایگاه زبان پارسی و پارسی آمیخته از روزن بازیابی ایرانشهری. و هم نیز به سیمائی که این دو زبان در پایندانی فرهنگ و آبادانی ایرانشهری داشته اند. هم نیز بررسی خواهیم کرد سیمائی را که زبان پارسیگ یا پهلوی […]