بازيابی ايرانشهری

نبرد مسلمان ها، تخته‌ی پرشی برای بازگشت زرتشتیان به مدار تیسپون / کیخسرو آرش گرگین

بی شک فشارهای رستاخیزی ای که بر جهان وارد می شوند، سوهان روح اند و هر انسان دوستدار تعادل و میانه‌روی را می آزارند، لیک از روزنی گسترده‌تر، یعنی از روزن مناسبات کلان مدت تاریخی، ما ایرانیان امروز در یکی از بهترین دوران‌های 1400 سال گذشته به سر می بریم: ما شاهد زوال و تباهی […]