بازيابی ايرانشهری

انتخابات آمریکا و آینده‌ی ایران و جهان / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب چه ترامپ به برد و چه به بازد، ما در آمریکا با یک سرزمین در هم شکسته رو به رو خواهیم بود. سقوط آمریکا، چنان که از بیش از دوازده سال پیش تا امروز در موارد گوناگون توضیح داده ایم، امری محتوم است: آمریکا به عنوان مقروض‌ترین […]

ما فرزندان کوروش.. ما فرزندان ایران.. سخنانی که بر تارک تاریخ خواهند درخشید / کیخسرو آرش گرگین

در فیلم زیر ایرانیان در پاسارگاد برهمه تبارهای ایرانی درود می فرستند: پسرک، رضا پهلوی، پرورده شده در مکتب دیبا است و از این رو، لاجرم عاشق کمونیست‌ها و مسلمانان. همان‌گونه که فرح، به مثابه‌ی ام الخائنین، تجسم ارتجاع سرخ و سیاه بود و هست، این پسرک نیز که امروز در برخی از امورات حتا […]