بازيابی ايرانشهری

واژگی چند ابر جایگاه دبیری به زمان خدائی اردشیر (نگیزشن سه هنگرفت: 1. کشوریگان 2. مهتران 3. نامداران شهریگ)

به نام آناهیت، مادر آب های ایران تشنه لب ….. ما مهتران را به توانیم پیشنمونه‌ی آن تیس (چیزی) دانیم کو در فرایند گرته برداری فرهنگی و دهیوساختاریگِ روم از ایرانشهر، به لاتین majestas خوانده شد. و نامداران شهریگ را، – نیز بسج. اباگ پارسیگ، پیداگان و چشمگان (عربی: اعیان)، و هوتخمگان (یونانی εὐγενής)-، به […]