بازيابی ايرانشهری

زایش هیولای آریائی و رویش Regnum Arianum از زهدان زمان / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب هر حرکت موفق تاریخی دارای یک نظریه‌ی استوار سیاسی است. هیچ نظریه‌ی سیاسیِ استواری نیست که بتواند بدون بازشناسی دوست از دشمن سر پا بایستد. بازشناسی دوست از دشمن به حدی مهم است که متفکری چون کارل اشمیت اصولا کلیت مفهوم سیاست (Der Begriff des Politischen) را […]