بازيابی ايرانشهری

واژگی چند ابر الکسندر، فرستاده‌ی جهودان به ایرانشهر برای نابود کردن دین زرتشت

… در این جا این نیز گفتنی ست که مغ گنجه، الکسندر را شاه نیک رای می نامد، هنگام که دین ایرانیان را بر می اندازد: “گزارنده داستان‌های پیش/ چنین گوید از پیش عهدان خویش که چون دین دهقان بر آتش نشست/ به مُرد آتش و سوخت آتش پرست سکندر به فرمود که ایرانیان/ گشایند […]