بازيابی ايرانشهری

شکند گمانیک ویچار / مردان فرخِ اورمزدداد

نَسک شناسی شکند گمانیک ویچار، کتابی است در دفاع از دین زرتشت و انتقادی به دین های بیگانه است. کتاب، تألیف مردان فرخ پسر اورمزد داد است و در قرن سوم هجری نوشته شده است. نویسنده خود را پیرو کتاب «دینکرت» می داند. نویسنده کتاب خود و اثرش را اینچنین شرح می دهد: من مردان […]