بازيابی ايرانشهری

“ما آریائی هستیم، عرب نمی پرستیم”، سخنی، چنان آتش و یخ! / کیخسرو آرش گرگین

 برخی جمله‌ها هست که هنوز از دهان برون نیامده، در دل تاریخ ثبت، یا به قول فروغ فرخزاد، جذب ذرات زمان می شوند. این شعار، شعار قرون است، سخنی از جنس آتش و یخ، که هم می سوزاند و هم می افسرد و منجمد می کند، سخنی که دربرگیرنده‌ی 1400 سال ایستادگی پارسیان و مقاومت […]