بازيابی ايرانشهری

همکاری جمهوری جهودی-اسلامی با اسرائیل در راستای تجزیه‌ی ایرانزمین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب پس از بازگرفتن سکان حکومت کشور و آریائی کردن امور، کمیته‌های حقیقت‌یابی تشکیل داده و نقش اسرائیل، آمریکا، فرانسه و انگلیس را در توسعه‌ی ملیت سازی در ایران و منطقه بررسی خواهیم نمود. همچنین نقش چهار کشور یاد شده را در آوردن خمینی به ایران و دامن […]