بازيابی ايرانشهری

چه کسی علیرضا پهلوی را کشت؟

پاسخ کاملا روشن است: فارغ از این که ماشه را کدام دستگاه امنیتی و به دستور چه نهادی کشید، امری که صرفا یک پرسش جنائی است و نه بیش، قاتلان اصلی علیرضا پهلوی کسانی نیستند جز: 1. فرح پهلوی 2. پسرک، رضا پهلوی 3. ایرانیان هوادار پادشاهی. فرح، که ما سال‌هاست بدو لقب شاهکش را […]