بازيابی ايرانشهری

زندِ وُهومن یَسن / صادق هدایت

نَسک شناسی کتاب زند وُهومن یسن به معنای تفسیر بهمن یشت شامل رشته حوادثی است راجع به آیند ملت و دین ایران که اورمزد وقوع آنها را در اندیشه زرتشت می گذراند. این پیشگویی نتیجه منطقی است که از اصول تعالیم زرتشت ناشی می شود. در دین زرتشت عمر دنیا دوازده هزار سال تخمین زده […]

شکند گمانیک ویچار / مردان فرخِ اورمزدداد

نَسک شناسی شکند گمانیک ویچار، کتابی است در دفاع از دین زرتشت و انتقادی به دین های بیگانه است. کتاب، تألیف مردان فرخ پسر اورمزد داد است و در قرن سوم هجری نوشته شده است. نویسنده خود را پیرو کتاب «دینکرت» می داند. نویسنده کتاب خود و اثرش را اینچنین شرح می دهد: من مردان […]