بازيابی ايرانشهری

عید قربان، هولوکاستی جهودی-اسلامی که باید قدغن اش کرد

با آمدن اسلام و راهزنان محمدی به ایرانشهر، توحش اسلامی نیز که ریشه در سنت جهود داشت به ایرانزمین آمد. گاهنبارهای ایرانی که سرشار از احترام به طبیعت و جانوران و گیاهان و آب‌های روان بودند و آمیخته به شادی و مهربانی و رقص و پایکوبی، تبدیل به رسوم وحشتانک و رعب انگیزی شدند که […]