بازيابی ايرانشهری

داستان ویران کردن کعبه به دست آریائیان

تنها حلاج نبود که به فرمانده‌ی لشگر اش فرمان داد “اهدم الکعبه”: «کعبه را ویران کن!»، همانند او بسیاران بودند. از آن دست است سنباد گبر ایا سنباد مجوس/مگوس، و چیون که دانیم مجوس و گبر و مگوس همه نام‌هایی باشند زرتشتیان را. ایدر نمائی از خواست سوینده به اَنَست کردن کعبه، چیون که نزد […]