بازيابی ايرانشهری

سد در نثر سد در بندهش / جیوانجی جمشید جی مودی

نَسک شناسی سد در نثر یا صد در نثر نام کتابی است که در حدود ۱۴۰۰۰ واژه در آموزه‌ ها و آیین‌ها و شایست و ناشایست دینی زرتشتی و برخی باورهای مردمی که ریشه در باورهای دینی دارد را در خود جای داده است. این کتاب به سد بخش تقسیم شده و هر بخش موضوعی […]