بازيابی ايرانشهری

خیانت تاریخی مرد ایرانی به زن ایرانی، و به زن همه ی زن ها: به ایران / کیخسرو آرش گرگین

پیوند مردان با زنان پیوند شگفتی است، چرا که ما از دو موجودی سخن می گوئیم که لزوما برای فهمیدن یک دیگر آفریده نه شده اند، لیک برای دوست داشتن هم و آزرم یکدیگر را پاس داشتن چرا. در امر شگفتی، یعنی در پیوند مرد با زن، پیوند مرد ایرانی با زن آن سرزمین مقدس […]