بازيابی ايرانشهری

برگی دیگر از کارنامه‌ی افتخار آمیز رفقا!

پس از آن که ده تن از اعضای کانون نویسندگان، از جمله خوئی و ساعدی، به دستبوس خمینی رفتند و در آن جا گویا سیمین دانشور به نیابت از روح جلال حسابی خود را به دست و پای خمینی می مالد، کسان برای دانشجویان پیرو خط امام نیز نامه نوشتند و از اشغال سفارت پشتیبانی […]