بازيابی ايرانشهری

داریوش همایون و ضربه‌ای که به جریان ایرانگرا زد / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب داریوش همایون به روایت مسعود بهنود: “او با تاسیس روزنامه آیندگان ـ چنان که در زادروزش گفته آمد ـ مکتبی برپا داشت (منظور اش خود اش است و امثال جواد طالعی!) که بعدا وقتی او نبود و به ظاهر نامی از آیندگان هم بر صحیفه روزگار نبود، […]