بازيابی ايرانشهری

تحلیلی از سکوت مطلق و خیانت آمیز فرح دیبا در برابر خروش ملیونی آریائیان و ایران پرستان / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب سکوت معنی‌دار فرح در برابر یکی از تاریخی‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر، در حالی است که پسرک اش، رضا، انقلاب فروهری آریائیان را حرکتی فاشیستی و نژاد پرستانه نامید و خیلی سریع نسبت به آن موضع‌گیری کرد. این کار توهین آمیز و خیانت بار او موجب بیداری بسیاری […]

این دیگر چه بازی‌ای است؟

کتاب زیر خاطرات دکتر هوشنگ نهاوندی، رییس دفتر فرح دیبا و وزیر علوم و آموزش عالی محمدرضا شاه است، که مطالعه و تدقیق در آن به هر ایرانی که تشنه دانستن حقیقت است، توصیه می شود. در دینکرد اصل مهمی وجود دارد که می‌گوید: مرد پارسی (ایرانی) دروغ نگوید حتی اگر به سود همه پارسیان […]

سخنی با دوستان هوادار رضا “پهلوی” و فرح دیبا / کیخسرو آرش گرگین

به دلایل گوناگون، چه حسی، چه مصلحتی، و چه هر امر دیگر، برخی از دوستان که به بنده لطف دارند و مشترکاتی نظری و سیاسی هم دارند و حتا زرتشتی هم هستند، خود را با رضا پهلوی و مادر اش فرح همراه و هم هدف می بینند و یا می نمایانند. اینکه چگونه می شود […]