بازيابی ايرانشهری

پشتیبانی جناح های گوناگون روشنفکری از اشغال سفارت آمریکا

مسابقه‌ی بزرگ درگرفته بود. هم از این رو، یک روز پس از این که “نویسندگان متعهد”، مردانی چون هوشنگ ابتهاج، بازوی عملیاتی فرح دیبا در رادیو (برنامه‌ی گل ها)، احسان طبری، سیاوش کسرائی، به آذین و دیگر شخصیت‌های برجسته‌ی صهیونیسم سرخ، به خمینی، – مردی که خود جهودی از کشمیر و نماینده‌ی ارشد صهیونیسم جهانی […]