بازيابی ايرانشهری

حاکمیت دینی، حاکمیت سیاسی و قانون اساسی آینده‌ی ایرانزمین از روزن ایرانشهری

دادستان سخن: حاکمیت دینی، حاکمیت سیاسی و قانون اساسی آینده ی ایرانزمین از روزن ایرانشهری*پرسش در پایان این است: آیا ایرانِ پساجمهوری اسلامی یک استیتِ لابراتوآری، یک کشورِ آزمایشگاهیِ ساخته و پرداخته‌ی مافیای روشنفکری و باب طبع طبقه‌ی بیگ‌مک خوارهای فرهنگی و دیگر توابان تمدنی خواهد شد و یا که نه، بار دیگر، ققنوس‌وار از […]