بازيابی ايرانشهری

74 تن

فرزندان کوروش را آزاد کنید… [انجمن بازیابی ایرانشهری / جنبش فرزندان زرتشت و کوروش] ???????????? ما پای بازیابی ایرانشهر و بازگشت به مدار تمدنی تیسپون ایستاده ایم و تا سراسر ایرانشهر را از بند اهریمنیان رها نکنیم از پای نخواهیم نشست. آتش زرتشت را روشن می کنیم و سراسر نه تنها ایران، که از دریای […]