بازيابی ايرانشهری

توهین دگرباره‌ی شازده فدرالِ عرب پرست به آریائیان و زائران میلیونی کوروش بزرگ

رضا پهلوی، حقا که فرزند ام الخائنین، یعنی مادر جادوگر اش فرح دیبا است. این پسرک یک موی ایرانی نیز در تن اش نیست، که اگر بود، این تحفه‌ی نظنزی که هست نمی بود؛ و از آن جا که به خوبیِ مادر جادوگر اش نیز نقش بازی کردن و ادا و اطفار درآوردن را بلد […]