بازيابی ايرانشهری

انتخاب ترامپ و معادلات نوین جهانی، سطح نازل تحلیل از یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سیاست جهان در گروه بین الملل فارس نیوز / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های پاک ایران تشنه لب جهود-مسلمان‌های حاکم بر تهران، یک راه بیش ندارند: خارج شدن از دیسکورس اسلامی-دمکراتیک، و بازی کردن برگ آریائی و رفتن به سوی دیسکورس ایرانشهری-آگاتوکراتیک، همین. در سراسر این به اصطلاح تحلیل که از سوی کارشناسان فارس نیوز ارائه شده، تحلیلی که به جز یک نقد فرهنگی […]