بازيابی ايرانشهری

باری دیگر ایرانی‌ستیزی و توهین به نژاد آریائی در برنامه‌ی تابو و توهین به رضا شاه

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب صدای آمریکا شده است صدای مرگ بر ایران. ما دیو و دد زیاد دیده ایم، لیک تا به حال چنین دریدگی‌هایی را در قالب برنامه‌های رسمی یک رسانه‌ی دولتی شاهد نبوده ایم. بی بی سی از زمانی که بنیاد گذاشته شد و یک بهائی فراماسون را رئیس […]