بازيابی ايرانشهری

خروج اسلام از سرزمین زرتشت و کوروش، آن هم با لودر، روح بهرام ورجاوند ایرانزمین در حال برخاستن است / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب پسرک (رضا پهلوی) و مادر جادوگر اش (سیده فرح دیبا) انگشت به دهان مانده اند، آن چنان که کلیت روشنفکری فاسد ایرانی، آن چنان که تمامی طبقه‌ی مبتذل و انگلوار آخوندهای حجازی، آن چنان که تمامی اتاق‌های فکری جهان آزاد از شرافت و اخلاق. آریائیان از هیچ […]