بازيابی ايرانشهری

در نفی عرب ستیزی و یا هر گونه نژاد ستیزی ذیل نام ایرانشهری و آریائی پرستی

به نام آناهیت، ایزد آب‌های ایران تشنه لب مقدمه: آن چه که پیشتر و در نوشتاری دیگر در مورد جانفشانی‌های عرب‌های رزمنده در سپاه ایرانشهر علیه اسلام گفته شد، در مورد یونانیان ایرانی نیز صدق می کند. این‌ها را باید گفت، تا جوانان ایرانشهری که سرگرم مبارزه با سپاه اهرمن اند، بدانند و بیاموزند که موضوع […]