بازيابی ايرانشهری

اندرز دانایان به مزدیسنان / یحیی ماهیار نوابی

نَسک شناسی اندرز دانایان به مزدیسنان دربارهٔ مرگ و ناپایداری جهان است. متن اندرز با توصیه به تطهیر در بامداد و پوشیدن جامهٔ پاک و بستن کُستی (کمربند دینی) آغاز می‌گردد و سپس مطالبی در بی‌ ثباتی جهان مادی و ثروت آن می‌آید و به دنبال آن بر وفاداری به عهد و پیمان و پرداختن […]