بازيابی ايرانشهری

اندرز بهزاد فرخ فیروز / بهزاد فرخ فیروز

نَسک شناسی ترجمه ای که در زیر بنظر خوانندگان گرامی می رسد از یک متن پهلوی متعلق به دوران ساسانیان است که عنوان آن «اندرز بهزاد فرخ فیروز» است. اندرزنامه در زبان پهلوی، عنوانی است که به چند قطعۀ بزرگ و کوچک داده شده است. از آن جمله اند «کارنامۀ اردشیر پاپگان» و «اندرزنامۀ بزرگمهر […]