بازيابی ايرانشهری

اندرز اوشنر دانا / شادروان رشید یاسمی

نَسک شناسی بنا به روایات و نوشته های پهلوی، کاووس شاه کیانی وزیری دانا و خردمند بنام اوشنر دانا داشت. این مرد همه خردمندی بود و با آموزش های بخردانه ی خود، ایرانیان را پرورش می داد. تدبیر و داناییِ او سبب شد که کاووس شاه بر هفت کشور زمین فرمانروایی کند. اوشنَر هنگامی که […]