بازيابی ايرانشهری

عرب ستیزی بازی در زمین اسرائیل است و بس! / کیخسرو آرش گرگین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب نکته: “عرب‌های وحشی” لغت فرزندان کوروش نیست، بلکه نبرد فرزندان کوروش با اسلام و جهودیت و مسیحیت و بهائیت است. نبرد ما با قوم یا نژاد نیست، با اسکندریسم ابراهیمی است و هر آن کس که خود را حامل آن می داند، فارغ از نژاد اش. امروز […]